Torsås kommun satsar på att minska arbetslösheten

Ballong Torsås kommun logotyp

Tidigare i månaden fick vi på Torsås kommun en glad överraskning. Svenska ESF-rådet, som administrerar Socialfonden, har beviljat 2,4 miljoner kronor till projektet ”Ung drivkraft” med Torsås kommun som projektägare. Vi lämnade in ansökan den 15 september 2011 och nu fick vi glädjebeskedet.

Syftet med projektet är att skapa en modell som gör att unga 16-29 år får en ökad motivation och kompetens för att möta arbetsmarknadens krav och därmed öka sina möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga vuxna är stor i Torsås kommun, därför kommer dessa projektpengar att vara till extra stor nytta.

- Vi ser en stor oro inför framtiden gällande arbetsmarknaden för unga i Torsås kommun. Om vi inte bryter mönstret finns det risk att utanförskapet bland unga blir ännu större än vad det är i dag. Om vi ska lyckas att bryta detta mönster måste vi hitta nya sätt att arbeta kring problematiken. Vi vill att Torsåsmodellen ska vara vägledande i vårt framtida arbete mot arbetslösheten bland unga och därmed bli en permanent lösning, säger Anders Adelgren som är projektsamordnare på Bildningsförvaltningen i Torsås kommun.

En viktig del är att arbeta på bred front där en av nycklarna är samverkan mellan olika intressenter utanför och inom kommunen, där den kommunala organisationen med dess olika enheter och näringslivet spelar två viktiga huvudroller. Genom samverkan vill vi bygga upp en gemensam känsla som ger en framtidstro.

Anders fortsätter: - I detta arbete drar alla mot samma mål och skapar en känsla av gemensam kreativitet, som kan vara en viktig pusselbit för att ta oss ur det problematiska läget som vi hamnat i.

Utgår från individens förutsättningar
Konkret kommer vi att arbeta med vägledning av individen. Genom att utgå från individens ambitionsnivå, kunskapsnivå och personliga förutsättningar ska individen bli motiverad, och tillsammans med en vägledare ska en personlig handlingsplan upprättas. Ett exempel på arbetsmetod som kommer att användas är att arbeta med mentorskap i samverkan med företag. En upplevelse är att många företag generellt är villiga att rekrytera unga.

Dock finns det en rädsla att göra det, då företagen inte har kompetensen att göra det på ett bra och effektivt sätt. I mentorskapsmodellen vill vi arbeta med att ge den enskilde företagaren stöd vid integreringen av unga. Lika viktigt kommer det att vara att stötta den unga i samma process.

Vill ge nästa generation bra förutsättningar
Modellen syftar till att rekrytera in företag i Torsåsregionen som vill vara med som samarbetspartners och på så sätt får ett mervärde i sina företag. Ägarväxling/generationsskifte är högaktuella och kan med detta projekt och mentorskapsmodell vara en nyckel till att företag kan leva vidare i Torsåsregionen. För att ge nästa generation så bra förutsättningar som möjligt behöver vi uppmuntra till nya idéer och innovativa tankar.

I februari kommer riktlinjer för projektet att dras upp och därefter är det tänkt att mobiliseringsfasen ska påbörjas, vilken kommer att pågå under ett halvår. Därefter kommer genomförandedelen i projektet att starta. Projektet kommer att avslutas 2014-06-30.

2012-02-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se