Styrel - Styrning av el till prioriterade användare vid elbrist

Styrel

Styrel är ett system som innebär att man på lokal och regional nivå prioriterar samhällsviktiga funktioner så att de så långt som möjligt får el även vid en elbristsituation. Från och med 1 januari 2012 ska systemet vara infört i hela landet.

Vid långa kalla vintrar, långvarig torka eller stopp i kärnkraftsproduktionen kan det bli elbrist. Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället.

Styrel är ett modernt system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är viktiga för samhället får el även i en elbristsituation. Regeringen har fattat beslut om att systemet ska införas under år 2011 och vara i drift den 1 januari 2012.

Styrel innebär att kommunerna själva prioriterar vilka verksamheter som har störst behov av el vid elbrist. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att sätta igång och leda arbetet med att införa Styrel i Kalmar län. Länsstyrelsen har också ett samordningsuppdrag där det ingår att sammanställa alla underlag från kommunerna och andra myndigheter inom länet.

Kommunerna beslutar själva, på politisk nivå, vilka verksamheter som de vill prioritera. Underlagen ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 september 2011. För att underlätta kommunernas arbete finns ett inriktningsdokument med åtta prioriteringsnivåer som energimyndigheten tagit fram.

Vid frågor vänd er till Torsås kommuns säkerhetssamordnare Lars Persson, 0486-331 27.

Mer information
www.energimyndigheten.se/styrel
Frågor och svar om Styrel på Energimyndighetens hemsida
Planeringsprocessen 2011
www.msb.se/styrel

Bilder om hur elnätet fungerar finns på Svenska kraftnät – www.svk.se.

Missa heller inte våra sidor om kris och säkerhet, klicka här!
2011-05-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se