Studie om de mest sjuka äldre

2009-2010 genomfördes en 18 månader lång studie på Länssjukhuset i Kalmar tillsammans med Kalmar, Torsås och Nybro kommuner. 35 äldre och deras anhöriga intervjuades. Studien har nu resulterat i rapporten ”Trygg men ensam… Hör mig! Se mig – en kvalitativ uppföljning av de mest sjuka äldre”.

Läkemedelsintag som inte stämmer med läkemedelslistan i journalen, läkemedel som är direkt olämpliga för äldre och i genomsnitt fem läkemedelrelaterade problem per person. Det är några av resultaten i rapporten.

Syftet har varit att få svar på vilka behov de mest sjuka äldre har och vilken vård och omsorg de får från kommuner och landsting. Ett särskilt fokus har varit på läkemedelsfrågan.

Rapporten pekar på en rad förbättringsmöjligheter, inte minst när det gäller läkemedel för äldre. Mest oroväckande är att det visar sig att för ingen av de äldre stämde läkemedelsintagen överens med deras läkemedelslista i journalen.

Positivt i läkemedelsgenomgången var dock att inte någon av de 35 äldre hade fler än två psykofarmaka.

Både äldre och de anhöriga pekar i intervjuerna på en avsaknad av helhetssyn och samarbete mellan vårdgivarna och bristande information om vad som hänt och planerades framöver. De mest sjuka äldre upplever sig inte sedda eller hörda i tillräcklig omfattning.

I rapporten föreslås bland annat:
- att multisjuka äldre ska ha namngivna huvudansvarig såväl inom kommunens vård och omsorg som inom primärvården.

- att det kring varje multisjuk äldre person ska finnas ett för individens behov anpassat team.

- att den multisjuke äldre ska ha en ”gräddfil” med direktinläggning på särskild vårdplats vid behov.

- att den äldre ska ha en namngiven läkare som följer, värderar och omprövar läkemedelsbehandling.

- att den äldre och anhöriga blir mer involverade i läkemedelsbehandlingen och ges tydligare information om varför och hur läkemedlen ska hanteras och användas.

- att det finns möjlighet till fler hembesök av läkare och akuta bedömningar, även under jourtid, inom primärvården.

2012-11-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se