Snöröjning och vinterväghållning

Snöröjning

När snöröjning påbörjas beror på vilken typ av väg det är, samt vem som ansvarar för vägen. På gångbana utmed fastighet är det fastighetsägaren som ska snöröja och sanda. Tänk även på att snö från din egen tomt inte får forslas ut på gångbana eller gatumark.

Tätorter
Snöröjning av gång- och cykelvägar påbörjas vid 4 cm snödjup vid pågående snöfall eller vid 2 cm snödjup om snöfallet upphört.

Snöröjning av genomfartsgator i bostadsområden, exempelvis gator till dagis, skolor och arbetsplatser, påbörjas vid 7 cm snödjup.

Snöröjning av samtliga gator i bostadsområden påbörjas vid 10 cm snödjup.

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja genomfartsgator och gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Allmänna vägar
Allmänna vägar som Trafikverket har huvudmannaskapet för snöröjs av Trafikverkets entreprenörer. Exempel på allmänna vägar är Allfargatan i Torsås, Storgatan i Bergkvara samt Prästgårdsvägen och Kyrkvägen i Söderåkra.

Mer information om Trafikverkets vägar och hur de sköts på vintern finns här.

Enskilda vägar
På landsbygden sköter entreprenören Svevia de enskilda vägarna på uppdrag av kommunen. Snöröjning påbörjas vid ett snödjup på 8 cm. Vid extrema väderförhållanden kan, av resursskäl, en något lägre standard tillämpas.

Halkbekämpning
Halka bekämpas framför allt genom sandning. Även här prioriteras gång- och cykelvägar, därefter genomfartsgator och till sist övriga gator i tätorterna. På landsbygden halkbekämpas i huvudsak de enskilda vägar som trafikeras av skolskjuts och hemtjänst. Vid frosthalka saltas genomfartsgator.

Som fastighetsägare kan du tänka på att:

  • Ta bort skräp från gångbanan
  • Snöröja och sanda vid snö och halka
  • Bryta snövallen i gatukorsningar
  • Öka framkomligheten genom att ta bort vegetation som växer ut över gång- och cykelbana eller gata
  • Hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning

Mindre mängd sand kan hämtas gratis på Kommunförrådet i Torsås.2012-12-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se