Snöröjning och vinterväghållning

Liten plog

När snöröjning påbörjas beror på vilken typ av väg det är, samt vem som ansvarar för vägen.

Tätorter

Snöröjning av gång- och cykelvägar påbörjas vid 4 cm snödjup vid pågående snöfall.

Snöröjning av genomfartsgator i bostadsområden, exempelvis gator till dagis, skolor och arbetsplatser, påbörjas vid 7 cm snödjup.

Snöröjning av samtliga gator i bostadsområden påbörjas vid 10 cm snödjup.

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja genomfartsgator och gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Allmänna vägar

Allmänna vägar som Trafikverket har huvudmannaskapet för snöröjs av Trafikverkets entreprenörer. Exempel på allmänna vägar är Allfargatan i Torsås, Storgatan i Bergkvara samt Prästgårdsvägen och Kyrkvägen i Söderåkra.

Mer information om Trafikverkets vägar och hur de sköts på vintern finns här.  

Enskilda vägar

På landsbygden sköter entreprenören Svevia de enskilda vägarna på uppdrag av kommunen. Snöröjning påbörjas vid ett snödjup på 8 cm. Vid extrema väderförhållanden kan, av resursskäl, en något lägre standard tillämpas.

Halkbekämpning

Halka bekämpas framför allt genom sandning. Även här prioriteras gång- och cykelvägar. På landsbygden halkbekämpas i huvudsak de enskilda vägar som trafikeras av skolskjuts och hemtjänst.

Som fastighetsägare kan du tänka på att:

  • Ta bort skräp från gångbanan
  • Snöröja och sanda vid snö och halka
  • Bryta snövallen i gatukorsningar
  • Öka framkomligheten genom att ta bort vegetation som växer ut över gång- och cykelbana eller gata
  • Hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning

 

Hämta sand

Mindre mängd sand kan hämtas gratis i Torsås, utanför gamla Återvinningscentralen (i närheten av Kommunförrådet). Där står det en grön sandtunna.

 2017-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se