Rune jobbar för att utveckla vindkraften

Förstudie om vindkraft

Rune Fransén

Torsås kommun håller på att genomföra en förstudie för att se hur Vindkraftsexpo i Bergkvara kan utvecklas i samverkan med andra samarbetspartners och finansiärer. Målet är att utveckla vårt befintliga Vindexpo till sydöstra Sveriges kunskapsplats för vindkraft.

För att genomföra studien så har vi tagit hjälp av projektledare Rune Fransén som under tre månader ska hjälpa oss att få svar på ett antal frågor. Rune har ett förflutet inom Torsås kommun som chef för den kommunalteknikiska förvaltningen.

Frågorna vi vill ha svar på handlar bland annat om hur ett vindkraftscenter ska vända sig till en bred målgrupp som exempelvis forskare, skolelever och turister. Och hur kunskapsspridningen ska ske. Utifrån svaren vi får på dessa frågor kommer sedan ett mer omfattande projekt att genomföras för start och drift av ”nya” Vindexpo.

– Nu står vi i en fas där vi håller på att skicka ut enkäter till kommuner och branschföretag angående intresse av att nyttja eller medverka i vindkraftssatsningen, säger Rune Fransén.

Området som omfattas av undersökningen är Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län. I dessa tre län finns idag totalt 141 vindkraftsverk, varav 111 finns i vårt län. Men det finns planer för betydligt fler än så.

– Det planeras för 1 130 vindkraftverk i området. I vindskraftsparken Utgrunden som ligger utanför Bergkvaras kust planeras det för ytterligare 24 stycken nya vindkraftverk och utanför Trolleboda söder om Blekingegränsen planeras det 30 stycken, säger Rune.

Projektet genomförs i samarbete med Regionförbundet i Kalmar län/Nationella Nätverket för Vindbruk samt Energikontor Sydost. Kontaktperson från Torsås kommuns sida är vår turismansvarige Lise-Lotte Gustafsson. Förstudien kommer att vara klar i slutet av maj 2011. Vi kommer att följa utvecklingen med intresse, och hoppas på att detta kan resultera i något positivt för vår bygd.

Förstudie om vindkraft

Rune Fransén undersöker möjligheten att utveckla vindkraften i vår bygd.

 2011-04-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se