Rehabilitering i hemmet

Agnetha Karlsson

Agnetha Karlsson

Under året 2010 har ett projekt ”Rehabilitering i hemmet ” bedrivits av Agnetha Karlsson MAR (Medicins ansvarig för rehabilitering) inom Torsås kommun.

Målsättningen var att implementera Rehabilitering i hemmet med tyngdpunkt på vardagsrehabilitering med hjälp av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och hemtjänstpersonal i den enskildes hem. Vi vill skapa en välfungerande rehabilitering i det egna hemmet så att den enskilde känner trygghet och kan bo kvar.

Grundtesen i projektet är att ju skickligare personalen blir på att stärka och behålla den enskildes förmågor (ta vara på det friska) desto fler hemtjänsttimmar frigörs som kan fördelas till annat.

Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering.

Fortsatt utveckling av rehabilitering i hemmet är att skapa kontinuitet bland personalen, verksamhetsnära chefer som kan vara ledare i teamet, mindre arbetsområde för hemtjänsten och att kontaktmannaskapet fungerar.

Rehabilitering i hemmet är en pågående process som inte får ”stanna av” utan all personal måste få möjlighet att fylla på med mera matnyttigheter.

Mer om detta finns att läsa i slutrapporten - klicka här!

2011-02-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se