Positivt resultat för sjunde året i rad

Kent Frost, ekonomichef

Ekonomichef Kent Frost

För sjunde året i rad redovisar Torsås kommun ett positivt ekonomiskt resultat.

– Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att Torsås kommun under 2011 lyckats förbättra sitt resultat i förhållande till det ekonomiska utgångsläget. Ett budgeterat nollresultat har slutligen blivit +4,7 miljoner kronor. I resultatet ingår jämförelsestörande engångspost 0,9 miljoner kronor avseende pensionskostnader, säger ekonomichef Kent Frost.

Nämnderna har totalt inte kunnat bedriva verksamheten inom tilldelade budgetramar medan finansförvaltningen visar stort överskott.

Förbättrade skatteintäkter är främsta orsaken till överskottet, sänkta avgifter för avtalsförsäkringar, lägre avskrivningar, bättre utfall på den kommunala fastighetsavgiften samt förbättrat finansnetto bidrar också till årets positiva resultat.

Åren som kommer
Samtliga prognosmakare räknar med att tillväxten i den svenska ekonomin bromsas upp under 2012 och att återhämtningen på arbetsmarknaden avstannar och arbetslösheten återigen stiger något. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) spår att lågkonjunkturen kommer att övergå i ett balansläge framåt 2015. Ovanstående prognoser indikerar ett besvärligt ekonomiskt läge för Torsås kommun under de kommande åren. Kommunen kan inte som de senaste två åren räkna med några större överskott av skatteintäkter. Det är därför av största vikt att beslutade effektiviseringsåtgärder för berörda verksamheter i budget 2012 genomförs.

Årsredovisning för Torsås kommun
Nämndernas, förvaltningarnas och bolagens årsredovisningar, med analys av det gångna verksamhetsåret, har överlämnats från kommunstyrelsen till revisionen för granskning. Kommunfullmäktige fastställer Torsås kommuns årsredovisning den 16 april.

Omslag Så användes dina skattepengar 2011Ny folder - Så användes dina skattepengar 2011
Under 2011 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 34 569 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare - även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på 14 076 kronor per invånare.

>> Se vår nya folder ”Så användes dina skattepengar 2011”, klicka här! (PDF)

2012-04-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se