Pågående detaljplaner Södra Kärr och Järnsida

Södra kärr

Just nu finns detaljplan för Järnsida och Södra Kärr ute på samråd. Välkommen upp till Samhällsbyggnadsförvaltningens kontor för information eller läs mer här på hemsidan.

Syftet är med föreliggande detaljplaner för Södra Kärr och Järnsida är att i samband med utbyggnad av VA i området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av pågående markanvändning – främst för bostadsändamål, natur och lokalgata.

Samrådstiden för detaljplanerna är från och med 2011-12-05 till och med 2012-01-09.

>> Läs mer om detaljplan Järnsida 1:2 m.fl. här!
>> Läs mer om detaljplan Södra Kärr 1:55 m.fl. här!

Har du frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadschef Leif Kuusela telefon 0486-331 80 eller Oscar Häggström, Planförfattare WSP, telefon 0455-447 61.

2011-12-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se