Öppet informationsmöte om Bergkvara hamnområde, 15/6

Skiss Bergkvara hamn

Torsås kommun bjuder in till ett informationsmöte för allmänheten i nya kommunhusets foajé nu på torsdag den 15 juni klockan 17.00–19.00.

Mötet gäller program för Bergkvara 2:1, 2:44 m.fl. – hamnen, det vill säga visionen över hamnområdet i Bergkvara.

Ett program är det första steget, ett tidigt skede, i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen.

I arbetet med att ta fram ett program ska samråd ske med myndigheter, sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget. Det behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20 att ett program ska tas fram där möjligheter och begränsningar för en planläggning i Bergkvara hamn tydliggörs. Syftet med programmet är att undersöka hur området kan utvecklas för att skapa en ny stadsdel i Bergkvara samhälle.

Synpunkter bör lämnas skriftligen, via e-post till samhallsbygginfo@torsas.se eller per post. De ska ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden senast måndagen den 2 oktober 2017 för att kunna beaktas under programsamrådstiden.

Ytterligare information lämnas av planarkitekt Fredrika Ternelius, telefon 0486-332 05.

Mer information hittar ni på sidan Program för Bergkvara 2:1. 2:44 m fl – hamnen.

Några illustrationer som visar hur en utbyggnad enligt planprogrammet skulle kunna se ut har tagits fram. Illustrationerna går även att titta på med VR-glasögon.2017-06-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se