Nytt datum! Informationsmöte för program Konsumkvarteret

img_1972

Ett program för Torsås 2:42 är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I arbetet med att ta fram ett program ska samråd ske med myndigheter, sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget.

Uppdatering 2018-07-24 

Rättelse/ förtydligande

Idag den 24/7 skriver tidningarna Barometern/ Östran attinformationsmötet om Konsumkvarteret är flyttat till den 21 augusti. Vi villförtydliga att Torsås kommun anordnar två möten. Det första mötet är nu påtorsdag den 26/7 samt ett i augusti, tisdagen den 21 augusti.

Läs mer på vår hemsida

Välkommen!


-----------------------------------------------------
Det behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20 att ett program ska tas fram där möjligheter och begränsningar för en planläggning i det aktuella området tydliggörs.

 

Programuppdraget innebär att undersöka hur kvarteret kan utvecklas för att skapa fler bostäder och en attraktiv entré till Torsås samhälle.

OBS! Framflyttade datum för informationsmöten för allmänheten! Möten kommer att hållas i Torsskolans matsal torsdagen den 26 juli samt den tisdagen den 21 augusti kl. 18.00- 20.00.

Synpunkter bör lämnas skriftligen, via mail till samhallsbygginfo@torsas.se eller per post. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden senast lördagen den 1 september 2018 för att kunna beaktas under program-samrådstiden.

Ytterligare information lämnas av planarkitekt Fredrika Ternelius tfn: 0486 33 205 eller samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg tfn: 0486 33 180

Mer information kan du hitta på: Program för Torsås 2:42 - Konsumkvarteret2018-07-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se