Nu blir vissa gräsytor ängsmark i Torsås kommun

Betesmark_Bergkvara_Joanna_Kohnen_2018

I enighet med ett beslut från tekniska nämnden efter ett medborgarförslag till fullmäktige som inkom under 2018, kommer nu vissa tidigare klippta gräsytor bli ängsmark i Torsås, Bergkvara och Söderåkra.

Det finns flera fördelar med att låta bli att klippa gräset där man inte måste, den omedelbara effekten blir till exempel att vi kan frigöra tid i driften som vi kan använda till annat under sommarhalvåret.

Vi minskar koldioxidutsläppen genom färre maskinresurser på markerna och efter slåtter kan vallen tas tillvara av djurägare och användas som foder.

En viktig del i insatsen är att vi kommer skapa nya biotoper för ängsblommor som blir mer och mer ovanliga och på vissa platser är helt utrotade. Insektslivet har också fått det svårare i och med att naturliga ängsmarker blir ovanligare och åtgärden kommer även främja den biologiska mångfalden inom insekts och djurlivet.

Totalt är det i uppstartsskedet cirka 5,5 ha som succesivt kommer att bli ängsmark istället för klippt gräsyta genom att vi släpper upp gräset, slår det och samlar upp materialet, så att marken blir mindre näringsrik för att passa ängsblommor bättre.

År två och tre kommer stödsådd av ängsförblandning sås in på ytorna. Fröblandningen kan variera lite över orterna då vi har olika jordmån och vissa ytor är tidvis ganska våta och det får vi anpassa växtvalet efter.

Längs vägar, gångvägar och vid övriga aktivitetsytor där det vistas människor och husdjur skall det alltid finnas en remsa med klippt gräs innan växtligheten övergår till äng.

På länken nedan finns mer information om var ängsytorna kommer att vara placerade. Eftersom detta är en nystartad insats så kanske vi behöver anpassa vissa områden efter tid för att inte skapa olägenheter för någon, det får vi lösa över tid i så fall.2019-05-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se