Kungörelse kommunfullmäktige 20/5

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 20 maj 2013, kl. 18.30, Folkets Hus i Torsås.

1. Presentation av bildningschefen
2. Information Leader projekt
3. Allmänhetens frågestund
4. Upprop
5. Justering
6. Frågor, interpellationer och beredda motioner
Motion – Äldreboende i Torsås kommun, 11/KS0226
Motion – Äldreboende i Torsås kommun, 12/KS0178
7. Avsättning av medel, 2012
8. Hemställan om investeringsbidrag till utrymningslarm med mera
9. Markförsäljning, markköp med Växjö Stift
10. Medborgarförslag – Cykelväg Söderåkra – Torsås
11. Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid Badhusgatan
12. Delgivning – Mobilstrålning

2013-05-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se