Kungörelse kommunfullmäktige 16/9

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 september 2013, kl. 18.30, Folkets Hus i Torsås. (Klockan 18.00-18.20, Speakers Corner)

1. Avsägelse politiska uppdrag, Kristdemokraterna
2. Allmänhetens frågestund
3. Upprop
4. Justering
5. Delårsbokslut januari – juni med helårsprognos för 2013
6. Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggningen inom äldreomsorgen
7. Frågor, interpellationer och beredda motioner
    Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd
    Motion – Vindkraft
8. Presentation från samhällsbyggnadschefen
9. Redovisning VA-projektet
10. Reparation kajen i Bergkvara
11. Bidrag till lokalhyra studieförbunden, upphäva beslut
12. Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning
13 Valdistriktsindelning vid valen 2014
14. Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2014
15. Valkretsindelning i Kalmar län vid landstingsval och annat mandat som landstings- fullmäktige ska ha vid valen 2014
16. Redovisning av medborgarförslag under handläggning till och med 2013-08-01
17. Redovisning av motioner under handläggning till och med 2013-08-01
18. Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset
19. Medborgarförslag – Renovera Torskolan
20. Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen Torsås
21. Sammanträdestider 2014
22. Medborgarförslag – Trafiksituationen Malmgatan i Bergkvara
2013-09-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se