Kungörelse kommunfullmäktige, 16 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 april 2012, klockan 18.30, Folkets Hus (biografen) i Torsås.

1. Presentation av samhällsbyggnadschefen

2. Information från Möre resurscentrum

3. Allmänhetens frågestund

4. Upprop

5. Justering

6. Frågor, interpellationer och beredda motioner

7. Årsredovisning 2011

8. Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB

9. Årsredovisning 2011, Torsås Fjärrvärmenät AB

10. Årsredovisning 2011, Bergkvara Hamn & Stuveri AB

11. Omdisponeringar / Kompletteringsbudget 2012

12. Icke verkställda beslut kvartal IV, 2011

13. Avgift familjerådgivning - egenavgift

14. Riktlinjer Alkoholservering och serveringstillstånd i Torsås kommun

15. Redovisning medborgarförslag

16. Redovisning motioner

17. Medborgarförslag – Skapa ett Folkets hus med biograf, kiosk och ungdomscafé

18. Medborgarförslag – Bibehåll det särskilda boendet på Sophiagården

19. Avsägelse ersättare i bildningsnämnden

20. Redovisning Förvaltningsrättens dom

21. Delgivningsärende2012-04-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se