Kungörelse kommunfullmäktige, 14 maj

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 14 maj 2012, klockan 18.30, Folkets Hus (biografen) i Torsås.

1. Information från Mossad Ali och Mohamed Khalifa Jama

2. Allmänhetens frågestund

3. Upprop

4. Justering

5. Frågor, interpellationer och beredda motioner

6. Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

7. Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Mandatperioden 2011-2014

8. Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

9. Revisionsrapport – Granskning av försörjningsstödet

10. Revisionsrapport – Elevens rätt till särskilt stöd

11. Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets entré

12. Medborgarförslag – Ompröva beslutet om fördjupad samverkan inom räddningstjänsten

13. Delgivningsärende2012-05-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se