Kungörelse kommunfullmäktige 13/8

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 13 augusti 2012, klockan 18.30, Folkets Hus (biografen) i Torsås.

1. Allmänhetens frågestund
2. Valärende, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet
3. Upprop
4. Justering
5. Medborgarförslag – Översyn av vattendragen i kommunen
6. Frågor, interpellationer och beredda motioner
7. Uppföljning administrativa funktioner
8. Avyttring, del av fastigheten Binnaretorp 2:4
9. Avgift för utlåning av scooter
10.Bergkvara hamn
11. Medborgarförslag – Bygg en gång/cykel tunnel under E22
12. Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen
13. Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- gångväg, Dalskär
14. Medborgarförslag – Renovera Sophiagården
15. Medborgarförslag – Öka personaltätheten inom den kommunala barnomsorgen
16. Medborgarförslag – Bygg om gamla gymnastiksalen till bibliotek
17. Medborgarförslag – Ompröva beslut om fördjupad samverkan
18. Årsredovisning 2011, Torsås Bostads AB
19. Årsredovisning 2011, Torsås Fastighets AB
20. Årsredovisning 2011, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
21. Årsredovisning 2011, Kalmarsunds Gymnasieförbund
22. Delgivningsärende

2012-07-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se