Kungörelse kommunfullmäktige 11/2

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 februari 2013, kl. 18.30, Folkets Hus i Torsås.

1. Information från Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt
2. Allmänhetens frågestund
3. Frågor ställda av Leif Lindberg angående VA-anslutningsavgifter för obebyggda tomter
4. Upprop
5. Justering
6. Avsägelse politiska uppdrag
7. Uppvaktning, förslagställarna till Ekbackshallen, Kl. 19.30
8. Inlösen av reverslån
9. Placering av överskottslikvid
10. Interpellation till Valnämndens ordförande angående valet 2014
11. Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande budgetram
12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande artikel i Torsåsposten
13. Plan för psyksikt och socialt omhändertagande – POSOM
14. Delårsrapport 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
15. Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana vid till exempel Sahara
16. Medborgarförslag – Anslutning VA söder Bergkvara
17. Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik
18. Motion – Trygghetsboende i Torsås kommun
19. Motion – Valfrihet i Barnomsorgen i Torsås kommun
20. Revisonsrapport – Granskning av Administrativa processer Torsås kommun
21. Revisonsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i Torsås kommun
22. Delgivning – mail från Stellan Gustafsson, Strålskyddsstiftelsen

2013-01-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se