Kungörelse kommunfullmäktige, 11 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 juni 2012, klockan 18.00, Folkets Hus (biografen) i Torsås. OBS TIDEN!

1. Allmänhetens frågestund
2. Upprop
3. Justering
4. Utdelning ur Syskonen Johanssons Stipendiefond
5. Frågor, interpellationer och beredda motioner
6. Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2012
7. Tilläggsbudget 2012
8. Budgetramar 2013-2015 / Resursfördelningsmodell
9. Hamnbolagets framtida verksamhet
10. Anmälan icke bygglovspliktig åtgärd
11. Digital kompetens
12. Icke verkställda beslut kvartal 1, 2012
13. Folkhälsopolitisk plan
14. Medborgarförslag – Digital klocka
15. Avsägelse politiska uppdrag, Kristdemokraterna
16. Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet


2012-06-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se