Kungörelse kommunfullmäktige 10/6

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 juni 2013, kl. 18.00, Folkets Hus i Torsås.

1. Utdelning Syskonen Johanssons Stipendiefond
2. Allmänhetens frågestund
3. Upprop
4. Justering
5. Redovisning av Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning 2012
6. Årsredovisning 2012
7. Årsredovisning 2012, Torsås Bostads AB
8. Årsredovisning 2012, Torsås Fastighets AB
9. Årsredovisning 2012, Torsås Fjärrvärmenät AB
10. Årsredovisning 2012, Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås
11. Årsredovisning 2012, Regionförbundet i Kalmar län
12. Kompletteringsbudget 2013
13. Preliminära budgetramar 2014
14. Frågor, interpellationer och beredda motioner
      Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande projektering Torskolan
      Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande projektering Torskolan
      Motion – Valfrihet i barnomsorgen i Torsås kommun
      Motion – Välkomstdag för nyinflyttade
      Motion – Meddelarfrihet och meddelarskydd
      Motion – Unga-jobb och ferieskola sommaren 2013
15. Revisionsrapport – Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen
16. Icke verkställda beslut kvartal IIII 2012 samt kvartal I 2013
17. Projektering Torskolans högstadium
18. Medborgarförslag – Visa kommunfullmäktiges sammanträde på hemsidan alternativ webbradio
19. Medborgarförslag – Utökning av VA-område i Djursvik
20. Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen av Djursviksvägen – Påbonäsvägen
21. Medborgarförslag – Medverka till att uppföra en Speakers Corner
22. Antagande av detaljplan, Järnsida 1:2 med flera
23. Antagande av detaljplan, Bergkvara 2:1 – Hamnen
24. Antagande av detaljplan, Södra Kärr 1:55 med flera
25. Ny ordinarie ledamot i bildningsnämnden, Socialdemokraterna
26. Upphäva beslut gällande utskick av handlingar

Årsredovisningar 2012
Årsredovisningar för kommunala bolag och förbund

2013-05-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se