Kungörelse kommunfullmäktige 10/12

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 december 2012, kl. 18.00, Möre Hotell i Söderåkra. OBS! TIDEN.

1. Utdelning miljöpris
2. Upprop
3. Justering
4. Icke verkställda beslut kvartal III, 2012
5. Införande av Lagen om Valfrihet (LOV)
6. Interpellation till bildningsnämndens ordförande gällande budgetram
7. Fråga till kommunfullmäktiges ordförande gällande medborgarförslag
8. Motion – Fjärrvärme i Bergkvara
9. Definition av lägenhet vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp
10. Tillägg VA-taxa
11. Revidering av skolskjutsreglemente
12. Underhåll kommunens fastigheter, delegation till kommunstyrelsen
13. Medborgarförslag – Cirkulationsplats vid korsningen Djursviksvägen-Påbonäsvägen
14. Delgivning – Skrivelse från Elevrådet i Gullabo, - mail från Stellan Gustafsson
15. Utdelning av 25 och 40 års gåva, Kl. 19.30

2012-12-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se