Kungörelse Kommunfullmäktige 17/9

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 september, klockan 18.30 i Torsås Folkets hus.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Fråga, Interpellation
 5. Motion – Bergkvara förskola och skolmatsal med tillagningskök
 6. Projektplan – Heltidsarbete som norm
 7. Riktlinjer för aktiva åtgärder och hantering av diskriminering och kränkande särbehandling
 8. Sammanträdestider 2019
 9. Bostadsförsörjningsprogram
 10. Redovisning av inkomna handlingar avseende partistöd 2018
 11. Icke verkställda beslut kvartal 1, 2018
 12. Ändring av Taxa samt uppdatering av sotningsindex, Räddningstjänst- förbundet Emmaboda - Torsås
 13. Redovisning av medborgarförslag
 14. Redovisning av motioner
 15. Medborgarförslag – Muddring i gamla småbåtshamnen i Bergkvara
 16. Medborgarförslag – Märk ut grundet utanför inloppet till Bergkvara småbåtshamn
 17. Medborgarförslag – Bygg hyreshus vid Storgatan i Bergkvara
 18. Medborgarförslag – Hundrastgård i Söderåkra
 19. Medborgarförslag – Skräp/hundlatrintunnor längs Lions-leden
 20. Medborgarförslag - Gökalund
 21. Medborgarförslag – Trivsel på äldreboende
 22. Medborgarförslag – Cykelvägar
 23. Medborgarförslag – Uppsättning av behållare med hundbajspåsar
 24. Motion – Motorgård till våra tonåringar i kommunen
 25. Motion – Underlätta för fastighetsägare vid sotning och brandskyddskontroll
 26. Motion – Inflyttningsbefrämjande åtgärder för Gullabo och Torsås kommun
 27. Delgivningsärende
  Handlingsplan för grön infrastruktur i Kalmar län
  Remiss – Trafikverket – Åtgärdsplan om omgivningsbuller
 28. Ny förtroendevald revisor i Torsås kommun, Sverigedemokraterna


2018-09-14

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se