Kungörelse Kommunfullmäktige 12/2

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 februari 2018, klockan 18.30 i Torsås Folkets hus.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop
 3. Justering
 4. Frågor och interpellationer
 5. Motion – Sommarförskola på olika platser i kommunen
 6. Motion – Gullabo skola
 7. Motion – Ta bort karensdag
 8. Motion – Valfrihet i skolbespisningen
 9. Förslag till val av revisorer i stiftelser förvaltade av Torsås kommun
 10. Rapportering icke verkställda beslut kvartal 3, 2017
 11. Taxor för brandskyddskontroller 2018, Indexreglerade taxor, Räddningstjänstförbundet Emmaboda - Torsås
 12. Bildande av aktiebolag Moskogen AB
 13. Verksamhetsplan och budget 2018, Samordningsförbundet i Kalmar län
 14. Delårsrapport 2017, Kalmarsunds Gymnasieförbund
 15. Delgivningsärende, Kalmarsunds Gymnasieförbund
  Budget och verksamhetsmål 2018, Ekonomisk planering 2019-2020
  Det kommunala aktivitetsansvaret Läsåret 2016/2017
 16. Medborgarförslag – Vändplats vid återvinningsstationen i Bergkvara
 17. Medborgarförslag – Utsmyckning rondell
 18. Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms till Bergkvara
 19. Medborgarförslag – Märk ut grunden utanför inloppet till Bergkvara småbåtshamn
 20. Medborgarförslag – Bygg hyreshus vid Storgatan i Bergkvara
 21. Medborgarförslag - Ekonomiutbildning
 22. Medborgarförslag – Södra
 23. Motion – Bergkvara förskola och skolmatsal med tillagningskök
 24. Motion – Framtidens äldreboende – trygghet, gemenskap och kvalité
 25. Avsägelse politiskt uppdrag, L bildningsnämnden2018-02-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se