Kokningsrekommendationen på dricksvattnet i Gullabo upphör

Kokningsrekommendationen hävs omgående sedan Torsås kommun fått in godkända provsvar som togs i måndags (25/11). Beslutet är fattat i samråd med tillsynsmyndigheten.

Fredag den 29/11, kl 09.00

Kokningsrekommendationen hävs omgående sedan Torsås kommun fått in godkända provsvar som togs i måndags (25/11). Beslutet är fattat i samråd med tillsynsmyndigheten. Det finns inga bakterier som skulle kunna vara sjukdomsframkallande varken i råvattnet, vattenverket eller på ledningsnätet. På ledningsnätet har prover tagits med en spridning som omfattar hela ledningsnätet.

Spolning av ledningsnätet är påbörjad och kommer troligen att hålla på hela vecka 49. Berörda fastighetsägare kommer att få mer information i brevlådan. I samband med spolningen föreligger risk för missfärgning av vattnet i hela samhället. Problemet avhjälps genom att spola vatten ur kranen några minuter, tills vattnet är helt klart.  

Dosering av klor i dricksvattnet fortsätter till dess spolningen är slutförd.

Vi förstår att kokningsrekommendationen har inneburit ett besvär för er som varit berörda och vi vill återigen tacka för ert tålamod!

 

Faktablad - kokning av dricksvatten

 

Tisdag den 26/11, kl 11.00

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas allmänheten fortsatt att koka sitt dricksvatten.

Nya provsvar visar att bakterierna finns kvar i ledningsnätet. Halten bakterier är dock små och pendlar kring gränsvärdet för att vattnet ska bedömas som tjänligt. 

För att bli av med bakterierna kommer hela ledningsnätet att spolas. Spolningen påbörjas på torsdag och sker etappvis. I första etappen berörs fastigheter på Binnaretorpsvägen samt Gullabovägen 3-9. Berörda fastighetsägare kommer att få mer information i brevlådan.

I samband med spolningen föreligger risk för missfärgning av vattnet i hela samhället. Problemet avhjälps genom att spola vatten ur kranen några minuter, tills vattnet är helt klart.  

Vattentanken som har stått vid affären har tagits bort på grund av köldgrader.

Är du orolig eller har andra frågor är du välkommen att kontakta:

Martin Storm, Samhällsbyggnadschef, telefon 0486-33 180

Nina Johansson, VA-ingenjör, telefon 0486-33 215

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras här på hemsidan.

Fredag den 22/11, kl 11.00

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas allmänheten fortsatt att koka sitt dricksvatten.

Utifrån prover tagna i tisdags kan konstateras att hela ledningsnätet i Gullabo är berört. Dricksvattnet bedöms som tjänligt med anmärkning.

Dosering av klor i dricksvattnet fortsätter. Den här åtgärden görs för att få bort bakterier i ledningsnätet. Kloröverskott mäts på olika platser på ledningsnätet för att se att kloret kommer hela vägen ut i ledningsnätet.

Kokningsrekommendationen kvarstår till dess att vi med säkerhet kan visa att vattnet är fritt från bakterier. Vi förstår att kokningsrekommendationen innebär ett besvär för boende i Gullabo och vi vill tacka för ert tålamod!

Nya prover har tagits dagligen denna vecka. Dessa skickas sedan för analys till ett ackrediterat laboratorium. Analysen tar 3 dygn.  

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras här på hemsidan.

Onsdag den 20/11, kl 15.30

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas allmänheten fortsatt att koka sitt dricksvatten.

Tidigare analysresultat tyder på att källan till problemet finns på ledningsnätet. Felsökningen fokuserar nu på att hitta vilken del av ledningsnätet som är påverkad.

Problemen kan höra samman med ledningsarbeten som utförsta under hösten, elavbrott i samband med stormen Simone eller en felkoppling. Vi fortsätter att klorera dricksvattnet tills dessa att felkällan är lokaliserad.   

Nya provresultat väntas under torsdag och därefter tas nya beslut om fortsatt kokrekommendation.

Tisdag den 19/11, kl 13.00

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas allmänheten fortsatt att koka sitt dricksvatten.

Enligt nya analysresultat är råvattnet och utgående vatten från vattenverket fritt från bakterier. Däremot finns bakterier kvar på ledningsnätet.

Arbete med att hitta källan till problemet fortsätter.

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras här på hemsidan.

Måndag den 18/11, kl 8.00

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas allmänheten fortsatt att koka sitt dricksvatten.

Felsökning pågår och vi inväntar nya provresultat.  

Beroende på vilken parameter som analyseras tar analysen 2-10 dygn. Efter tre dygn har vi preliminära svar på den mikrobiologiska kontrollen. Nya svar väntas måndag kväll.

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras här på hemsidan.

Fredag den 15/11, kl 15.00

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas allmänheten att koka sitt dricksvatten. Kokrekommendationen gäller tills vidare, tills dess provresultaten är normala. Nya prover tas löpande.

Klorering av dricksvattnet är påbörjad. Detta kan ge smak- och luktförändringar.

En dricksvattentank finns uppställd vid affären i Gullabo. Medtag eget kärl.

Är du orolig eller har andra frågor är du välkommen att kontakat:

Martin Storm, Samhällsbyggnadschef, telefon 0486-33 180

Nina Johansson, VA-ingenjör, telefon 0486-33 215

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras här på hemsidan.

Fredag den 15/11, kl 11.30

Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning, som ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen, tar regelbundna provtagningar på dricksvattnet. Vid det senaste provtagningstillfället visade svaret på bakterier i vattnet, och vattnet bedömds som tjänligt med anmärkning. Allmänheten rekommenderas därför att koka sitt dricksvatten.

Tekniska avdelningen arbetar med att åtgärda problemet. I nuläget är det två åtgärder som är aktuella; klorering av utgående dricksvatten samt uppföljande provtagning.

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras här på hemsidan.

Kokrekommendation kvarstår tills vidare. 

Fredag den 15/11, kl 08.00

Efter provtagning på vattenverket och på det kommunala vattenledningsnätet i Gullabo har vi fått indikationer på bakterier i dricksvattnet. Allmänheten rekommenderas därför att koka sitt dricksvatten.

Mer information kommer under fredag förmiddag.2013-11-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se