Informationsmöte om bredband

E22:an Söderåkra

Allmänheten hälsas välkomna på informationsmöte om bredband på landsbygden. Vid två tillfällen under maj månad kan ni komma och lyssna på vilka möjligheter som finns, och ta chansen att ställa era egna frågor. Båda mötena hålls i Centrumbiografen i Torsås klockan 19.00. Första mötet den 9 maj och det andra mötet den 15 maj.

Bakgrund
Vi söker byalag, samhällsföreningar och andra som vill genomföra projekt för utveckling av bredband på landsbygden. Inom Landsbygdsprogrammet finns 10 miljoner kronor avsatta för detta i Kalmar län. Medlen finns tillgängliga under 2012 och 2013. Under åren 2012 – 2014 finns det dessutom medel hos Regionförbundet för kanalisationsstöd.

Kriterier
Av projektmedlen ska maximalt 15 procent gå till kringkostnader och projektledning. Resterande ska gå till faktiska investeringskostnader.

Projektet måste medfinansieras med minst 25 procent av andra offentliga medel, förutom stödet från landsbygdsprogrammet. Medfinansiering kan beviljas från PTS (Post- och telestyrelsen).

Privat medfinansiering krävs motsvarande 15 000 kronor per anslutning.

Antalet fastigheter som omfattas av ansökan bör uppgå till minst 25 stycken.

För orter med mer än 200 hushåll görs en särskild prövning.

Om det offentliga stödbeloppet överstiger 200 000 euro gäller särskilda villkor.

Vem kan söka?
Organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, byalag och kommuner kan söka stödet. Eftersom stödet endast kan sökas som projektstöd är det viktigt att resultatet kommer till nytta för flera.

Vad kan ni söka för?
Projektstöd kommer i första hand att beviljas för kanalisation i det så kallade spridningsområdet. Det vill säga att anlägga tomrör för IT-infrastruktur i det nät som finns mellan stomnätens knutpunkter och bostaden/företaget.

Stöd kommer ej att beviljas för stomnät.

Prioriteringar för bredbandsstöd i Kalmar län:
- Antal anslutna fastigheter
- Kostnad per anslutning
- Kostnad per kilometer
- Privat finansiering
- Ideell insats (tid och/eller resurser)

Ansökan
Ansökan görs på Jordbruksverkets blankett LSB 12:2. Till ansökan ska relevanta bilagor bifogas samt Marknadsanalys på Jordbruksverkets blankett LSB 12:10.

Läs noga igenom anvisningen, LSA12, till ansökan om projektstöd. Blanketter och anvisningar finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

Under 2012 utlyser Länsstyrelsen i Kalmar län 8 miljoner kronor, under förutsättning att medfinansiering från PTS beviljas.

Medlen fördelas vid två beslutstillfällen under 2012. Ansökningar ska vara inkomna till Länsstyrelsen senast 15 maj respektive 15 september 2012.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen Kalmar län
Lillemor Jonsén, handläggare Landsbygdsutvecklingsenheten
Malmbrogatan 6, 391 86 Kalmar

Telefon 0480-824 25
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Stöd får bara lämnas i områden där utbyggnad inte bedöms ske på marknadsmässiga grunder inom en period om tre år från ansökningstillfället.

Kontakta oss om ni har frågor eller om ni vill diskutera ert projektupplägg innan ansökan. Det går också bra att boka tid för möte om ni vill ha ytterligare information.

Välkommen med er ansökan och gör en insats för bredband på landsbygden i Kalmar län!

Länkar
- Jordbruksverkets webbplats
- PTS webbplats
2012-05-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se