Hur reser du och på vilket sätt?

Busshållplats

Det kommer vi att fråga drygt 400 personer i Torsås kommun. Vi vill veta mer om folks resvanor för att kunna lägga upp busslinjerna bättre, för att bygga cykelvägar där det gör stor nytta eller för att kunna påverka hur folk reser.

Resandet förändras ständigt. Det gäller både personresor och varutransporter. Befolkningen ökar mest i storstadsområden och i de städer som har ett stort utbud av service och högre utbildning. Och den minskar eller står stilla i många mindre orter. Allt fler reser till jobb långt hemifrån, många gånger till andra kommuner och andra län. Resandet på fritiden är stort och skiljer sig åt jämfört med resorna till arbete och skola.

När man gör nya trafikförsörjningsplaner för kollektivtrafik med buss och tåg är det särskilt viktigt att ha goda kunskaper om resebehoven och vilka färdmedel man använder. Kunskapen behövs också när det gäller samhällets satsningar på information och upplysning för att effektivisera trafiken. Kännedom om trender som rör resor är naturligtvis ett viktigt underlag i samband med planering av nya investeringar i trafiksystemet.

Resvaneundersökning i åldern 16 – 84 år
I Kalmar län kommer drygt 20 000 slumpvist utvalda personer i åldern 16-84 år att få svara på hur de reser oavsett om det är med bil, kollektivt, med cykel eller om man går. De ska fylla i en resedagbok för en viss förutbestämd resdag. Därefter skickar de tillbaka ett svar antingen via posten eller på webben.

De får också möjlighet att anmäla sig till Trafikverkets webbpanel, som används mer och mer för kundundersökningar inom trafikområdet.

Ett samarbetsprojekt med flera aktörer
Trafikverket samordnar undersökningen, som är ett samarbetsprojekt med regionförbunden och länstrafikbolagen i Kalmar, Kronoberg, Jönköpings och Blekinge län.

2012-03-29

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se