Budgetdokumentet på webben

Omslag Budget 2013

Nu finns Torsås kommuns budgetdokument 2013 att läsa på webben. Här hittar ni bland annat vår strategikarta, finansiella budgettabeller och nämndernas verksamhetsberättelser.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson sammanfattar lite av budgeten här, mer finner ni i dokumentet:

När budgetprocessen inför 2013 inleddes under våren 2012 föreföll förutsättningarna tämligen goda varför fullmäktiges rambeslut i juni innehöll totalt 2 700 Tkr i nya riktade satsningar. Det avsattes medel för att gå vidare med uppbyggnadsarbetet efter Faurecias nedläggning vilket vi har förhoppningar om att det ska leda till att en industriteknisk kunskapsnod inrättas i Torsås i samarbete med Linnéuniversitetet. Vidare budgeterades 200 Tkr för att ha som kommunalt stöd för eventuella bredbandsprojekt som vi hoppas kan komma igång under året. Dessutom 500 Tkr för IT-satsningar i den kommunala verksamheten.

Den största satsningen, 1 500 Tkr, för renovering av Torskolan, som också lades in i budgeten i juni, har nu dragits tillbaka eftersom det finns en politisk tveksamhet om vilken inriktning detta arbete ska ha. Medlen överförs till finansförvaltningen och kan åter aktiveras när frågan finner sin politiska lösning.

>> Budget 2013, ekonomisk planering 2014 – 2015 (PDF)

2013-01-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se