2012 - ett nytt år med nya utmaningar för Torsås kommun

Budgetramar 2012

Politikerna i Torsås kommun har nu bestämt hur budgetramarna ska se ut inför nästa år. Men vad ligger bakom de siffror och ramar som man kommit fram till? Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson ger oss här en förklarning till lite av detta och berättar om vad som är på gång under 2012.

Kommunfullmäktige i Torsås har nu lagt fast de ekonomiska ramarna för den kommunala servicen 2012. Man kan konstatera att alla resursbehov i nämndernas budgetäskanden inte kan tillgodoses fullt ut vilket inte är helt ovanligt i den kommunalekonomiska planeringen. En ansvarsfull politik måste ha som målsättning att väga samman verksamhetens behov med kravet på en ekonomi i balans.

Tydligare resursfördelningssystem
Ett av de viktiga målen för Alliansen när ledningen togs över i vår kommun var att införa ett tydligare resursfördelningssystem. Syftet är att bygga upp en ekonomisk planeringsmetod som innebär att vi kan ge en tydligare bild av varför de ekonomiska ramarna har lagts på en viss nivå både inför kommuninnevånare, medarbetare och oss själva och känna tillit till att nivån är rätt.

Detta kräver ett omfattande analysarbete innan det kan införas fullt ut, men i årets budgetprocess har vi tagit de första stegen i denna riktning. Inom skola och barnomsorg har bildningschefen byggt Bildningsnämndens äskande med utgångspunkt från en sådan analys och socialförvaltningen har fått sin ram fastlagd bland annat mot bakgrund av demografisk statistik.

Behov av att uppdatera kartmaterial
När det gäller satsningar utökas budgeten för Bygg- och miljönämnden för att möta de nya krav som ställs på kommunerna i och med införandet av en ny Plan- och bygglag. Vidare har vi ett mycket stort behov av att uppdatera det kommunala kartmaterialet vilket också kräver utökade resurser men är nödvändigt om vi ska kunna hantera tillståndsärenden rätt i framtiden. På Tekniska området har de senaste två vintrarna tärt hårt på våra gator vilket gör att vi har ett utökat underhållsbehov. Vi kommer inte att kunna åtgärda alla skador nästa år men tillskjuter ytterligare medel för detta viktiga arbete.

För Bildningsnämnden har mycket av diskussionen handlat om finansieringen av den nya bollhallen. För att inte dessa kostnader ska drabba övrig verksamhet har vi valt att tillsvidare avvakta med genomförandet av den nya anslutningsvägen till industriområdet och därmed få utrymme att fullt ut kompensera för den nya hyran. Detta innebär inte att vägen inte kommer att byggas vi kan ändå konstatera att såväl planarbete som markfrågor för vägen är komplicerade varför det kommer att ta tid innan detta projekt kan genomföras.

Håkan Algotsson i kommunfullmäktigeSophiagården blir trygghetsboende?
Socialnämndens stora utmaning är att lyckas skapa en verksamhet inom den fastlagda ramen. Under de senaste åren har budgetöverskridandena ständigt återkommit och det är definitivt inte en enkel uppgift man har framför sig. En av de viktiga åtgärderna är att förändra verksamheten på Sophiagården i Söderåkra till ett trygghetsboende. Detta är samtidigt ett viktigt steg mot att äntligen genomföra den sedan länge utlovade ombyggnaden av lägenheterna. Vi kommer nu att söka särskilda bidrag för detta projekt och har målsättningen att påbörja arbetet redan under innevarande år.

Ett helt års kommunalekonomiska planering innehåller oändligt mycket att kommentera och detta är endast några exempel på hur den kommunala servicen kommer att påverkas 2012. Det kommer med säkerhet att finnas anledning att återkomma i olika sammanhang i fortsättningen.

Håkan Algotsson
Kommunstyrelsens ordförande
2011-07-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se