Gödselhantering

Kor på beteDet är många lagkrav som berör både hantering, lagring, spridning med mera. Under denna rubrik hittar ni lite som rör miljö och hälsa. Nedan kommer ett axplock gällande allmänna rekommendationer, krav som gäller alla samt krav som gäller för känsliga områden och de områden som ligger utanför.  Till höger finner ni länkar till viktiga hemsidor.

 

Här kommer några rekommendationer till alla verksamheter:

• Undvik att sprida gödsel i närheten av dricksvattenbrunnar, rekommenderat skyddsavstånd är 50 meter.

• Tänk på vilken dag och tid du sprider gödseln, för att minska risken för att grannar ska få anledning att klaga på er verksamhet.

• Lämna en skyddszon mellan vattendrag/dike och fältkanten.

Krav som gäller för verksamheter i alla områden:

• För all gödselhantering gäller dokumentationsskyldighet. Detta innebär att både leverantör och mottagare har kravet på sig att dokumentera mängde stallgödsel och andra organiska gödselmedel man förmedlar/tar emot.

För er som verkar i känsliga områden:

En stor del av Torsås kommun omfattas av nitrat direktivet som innebär skärpt kraven gällande gödselspridning inom känsligt område.

• Dokumentation krävs över lagringsvolym för hur stallgödsel har beräknats. Mängden träck, urin, strömedel samt eventuellt vattentillskott och omsättningsförluster ska ingå.

• Den årliga kvävetillförseln med stallgödsel beräknas till 170 kg/ha räknat som ett genomsnitt för hela spridningsarealen. Det är totalkvävet i gödseln som avses vilket innebär att stall – och lagringsförlust räknas bort.

• Mängden lättillgängligt kväve som sprids till höstsådda grödor på ska begränsas till 60 kg/ha

• Behovet av gödselkväve till grödorna ska bestämmas och dokumenteras i en växtodlingsplan. Hänsyn ska tas till stallgödselns långtidseffekt, förfrukt, ev. mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel.

• En skyddszon på två meter från fältkanten ska lämnas mot sjöar och vattendrag vid spridning av både mineral- och stallgödsel.

• Lutar marken mer än 10 % ned mot sjö eller vattendrag får gödselmedel inte spridas. Mineralgödsel kan spridas i växande gröda.

• Kravet innebär att från den 1 november fram till 28 februari råder spridningsförbud av stallgödsel, andra gödselmedel och mineralgödsel. Under höst, 1 augusti till 31 oktober, är spridning av stallgödsel och organiska gödselmedel bara tillåtna i växande gröda eller inför höstsådd. Liksom tidigare är fastgödsel undantaget och kan spridas mellan 10 oktober och 30 november. På obevuxen mark ska fastgödsel brukas ned inom 12 timmar. Fjäderfägödsel får under denna period endast spridas i växande gröda.

• Det är inte tillåtet i känsliga områden att sprida gödsel på vattenmättnad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark. Definitionen av frusen mark är när tjälen har gått ur marken ned till ett djup på minst 15-20 centimeter anses inte jorden vara frusen).

För er som verkar utanför känsliga områden

Mer eller mindre är det kommunens nordvästliga del som ligga utanför känsligt område.

• För de områden som ligger utanför känsligt område gäller från den 1 december till den 28 februari att stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska brukas ned inom 12 timmar

grön linje

Miljömål- Ingen övergödning Miljömål- Levande sjöar och vattendrag Bara naturlig försurning Miljömål- Giftfri miljö

 

Senast uppdaterad 2014-02-18
 

Kontakt

Therése Lindquist                Miljöinspektör

Tfn:0486-331 86
E-post: Therése Lindquist

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se