Verksamheter med miljöpåverkan

Bedriver du eller planerar att bedriva verksamhet som är klassad som miljöfarlig verksamhet? I sådana fall kan det krävas tillstånd eller anmälan. Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälan och tillstånd

De flesta miljöfarliga verksamheter kräver någon form av miljöprövning, antingen genom en tillståndsansökan eller en anmälan enligt miljöbalken. Innan man startar en ny verksamhet är det verksamhetsutövarens ansvar att kolla upp vad som gäller för den aktuella verksamheten och se till att en prövning påbörjas genom att skicka in underlag till prövningsmyndigheten. Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig beror på vilken omfattning verksamheten har. Indelningen görs i tre klasser med olika prövningsförfaranden:

A- verksamhet: tillstånd söks hos miljödomstol

B- verksamhet: tillstånd söks hos länsstyrelsen

C- verksamhet: anmälan görs till kommunal nämnd

Övriga verksamheter kallas för U- verksamheter och är inte prövningspliktiga, men omfattas ändå av bestämmelserna i miljöbalken.

Exempel på miljöfarliga verksamheter

• Anläggning där avfall sorteras, omlastas, mellanlagras och/eller behandlas

• Anläggning för energiproduktion

• Bensinstationer och andra som hanterar motorbränslen

• Demonteringsanläggningar och skrotar

• Fordonstvättar

• Gjuterier

• Hamnar

• Lantbruk

• Motorsportbanor och halkbanor

• Skjutbanor

• Tillverkare av plastprodukter, glas, betong eller varor av betong eller cement

• Verkstadsindustrier och ytbehandlare

En förteckning över vilka verksamheter som räknas som tillstånds- respektive anmälningspliktiga finns i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, se länk till höger.

Tillsyn och egenkontroll

En del av Bygg- och miljönämndens ansvarsområde är att genomföra tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Vid ett tillsynsbesök går man bland annat igenom att villkor i tillståndsbeslut följs, hantering och lagring av kemikalier och avfall samt hur verksamhetsutövaren arbetar med sin egenkontroll. Verksamhetsutövaren har alltid ett ansvar att kontrollera sin egen verksamhet och vidta åtgärder för att minska påverkan på omgivningen. En väl fungerande egenkontroll minskar risken för skador på miljön. Ett tillsynsbesök kan även initieras av ett klagomål.

Anmäl ändringar i verksamheten!

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till bygg- och miljönämnden. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor som rör anmälan och klassning av verksamheter. Anmälningspliktiga verksamheter som påbörjas utan att anmälan har gjorts riskerar miljösanktionsavgift på 25 000 kr.

 

Så handläggs anmälan

Efter att en anmälan inkommit till Bygg- och miljönämnden skickas ett exemplar för kännedom till Länsstyrelsen. Om anmälan är ofullständig begär bygg- och miljönämnden kompletteringar av den som lämnat in anmälan. De organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse ges möjlighet att yttra sig över anmälan. När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den som lämnat in anmälan.

Avgift

Vissa verksamheter omfattas av årlig tillsynsavgift, för andra verksamheter tillkommer timavgift vid tillsynsbesök.

grön linje

Miljömål- Giftfri miljö  miljömål Frisk luft

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-08-22
 

Kontakt

Felicia Persson          Miljöinspektör

Tfn:0486-331 85
E-post: Felicia Persson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Therése Lindquist                Miljöinspektör

Tfn:0486-331 86
E-post: Therése Lindquist

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se