Köldmedier

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Därför är det viktigt att de inte läcker ut i luften. Detta är anledningen till att det finns bestämmelser om köldmedia.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen av lagstiftningen som reglerar köldmedia. Företag och privatpersoner som har köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att köldmediebestämmelserna följs. Av bestämmelserna framgår följande:

Återkommande läckagekontroll

Verksamhetsutövaren (innehavaren av anläggningen) är skyldig att låta utföra återkommande kontroll av köldmedieutrustning med vissa intervall beroende på mängden köldmedia.

Köldmediemängd/aggregat 

Kontrollintervall

Under 3 kg

Behöver inte kontrolleras

3-30 kg 

En gång per tolv månader

30-300 kg

En gång per sex månader

Mer än 300 kg

En gång per tre månader

Om den totala köldmediemängden 10 kg eller mer ska resultatet av kontrollerna skickas till Bygg- och miljönämnden senast 31 mars efterföljande år. I den totala köldmediemängden räknas inte aggregat under 3 kg.

Installation och skrotning

Bygg- och miljönämnden ska även underrättas innan installation av aggregat med mer än 10 kg köldmedia. Meningen är att nämnden ska ha möjlighet att ge synpunkter på val av köldmedia etc. Observera att det är varje enskilt aggregats köldmediemängd som avgör om nämnden ska underrättas och inte anläggningens totala köldmediemängd som tidigare. 

Verksamhetsutövaren ska informera nämnden om ett aggregat skrotas. Detta ska ske senast 31 mars efterföljande år.

Kylfirmor

Kontroll och ingrepp i köldmedieaggregat utförs av certifierad personal (kylfirmor) som upprättar en rapport över genomförd kontroll. Blanketter för anmälan och årlig kontroll tillhandahålls av den certifierade kylfirma man anlitar.

Några olika köldmedier

  • CFC (”freoner”)-  Bryter ner ozon. Får inte användas förutom i befintliga stationära enhetsaggregat med max 900 gram fyllnadsmängd.
  • HCFC (”mjuka freoner”)- Bryter ner ozon. Förbjudet att fylla på HCFC.
  • HFC- Vissa typer är kraftiga växthusgaser.

CFC, HCFC och HFC omfattas av köldmediebestämmelserna.

Lagstiftning

Köldmedia regleras i följande svensk och EU-lagstiftning:

  • Förordning (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser.
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Vissa överträdelser av köldmediebestämmelserna är belagda med miljösanktionsavgift. överträdelserna finns i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift.

 

 

Senast uppdaterad 2015-11-25
 

Kontakt

Sara Eskilsson                  Miljöinspektör

Tfn:0486-331 86
E-post: Sara Eskilsson

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se