Jämställdhetspris 

År 2009 inrättade Torsås kommun ett jämställdhetspris som syftar till att utveckla/förbättra jämställdheten i kommunen. Priset består av 10 000 kronor och kan tilldelas fysisk person, juridisk person eller grupp av personer i Torsås kommun som:

 • Synliggjort det ojämställda samhället och pekat på nya vägar
  Genom eget agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet
 • Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat område eller inom kommunen i stort

Exempel på insatser:

 •  Ledarskapsinsatser som tydligt markerar vikten av jämställdhet
  Insatser för att motverka diskriminering och kränkning på grund av kön
 •  Utveckling av genuspedagogik inom utbildningen
  Initiativtagare till utveckling av den egna arbetsplatsen som minskar orättvisor på grund av kön
 • Utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen

Beslut om utdelning av jämställdhetspriset tas av kommunens Folkhälso- och drogförebyggande råd. Priset delas endast ut om någon uppfyller redovisade kriterier som finns beskrivna ovan.


Senast uppdaterad 2013-09-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se