Skattesats

Kommunal skattesats

Med skattesats avses den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Skattesatsen uttrycks av hävd i kronor per skattekrona, men kan även uttryckas som andel i procent av kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Total kommunal skattesats för en kommun utgörs av summan av skattesatserna för landsting och kommun. Uppgifterna om kommunala skattesatser har erhållits från skatteförvaltningen (RSV).

Skatteunderlag

Skatteunderlaget utgörs av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten (av hävd) omräknad till skattekronor genom division med hundra. Uppgifterna om kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomster erhålls från RSV på kommunnivå.

Skattekronor per invånare (skattekraft)

Antalet skattekronor per invånare beräknas som skatteunderlaget dividerat med folkmängden vid taxeringsårets ingång. Uppgifterna om de kommunala skattesatserna har en god jämförbarhet över en längre tidsperiod, eftersom de grundas på Kommunalskattelagen som tillkom redan år 1928. Det kommunala skatteunderlaget som även det baseras på reglerna i Kommunalskattelagen, har däremot varit föremål för åtskilliga förändringar.

Skattesats Torsås kommun 2019 i %

Total skattesats Skattesats, kommun Skattesats, landsting
32,80 % 21,43 % 11,37 %
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

 


Senast uppdaterad 2019-04-15
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se