Så fungerar en kommun

Håkan Algotsson i kommunfullmäktigeEn kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar inriktningsbesluten för verksamheten och hur pengarna fördelas. Tjänstemännen i förvaltningsorganisationen verkställer sedan de beslut som politikerna fattat.

Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Fullmäktige beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer. Kommunfullmäktige utser också ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt i kommunens bolag och förbund. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering och förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Nämnder
Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.

Förvaltningar
För varje nämnd finns en förvaltning med kommunanställda tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.

Förbund/Bolag
En del av kommunens uppgifter ligger på hel- eller delägda kommunala Bolag & Förbund, till exempel sophämtning och brandförsvar.

Mer information om Torsås förvaltningar, nämnder och politik hittar du bland rubrikerna till vänster.

 

Senast uppdaterad 2013-07-10
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se