Revisorer

Den kommunala revisionen är ett lokalt kontrollinstrument med uppdrag att granska verksamheten i kommunen. Revisorerna är förtroendevalda lokala politiker. Dess uppdragsgivare är fullmäktige och de är ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.

Revisorerna granskar och bedömer om styrelser och nämnder fullgör fullmäktiges uppdrag och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna granskar också tillförlitlighet och säkerhet i redovisning och rutiner och att verksamheten bedrivs enligt fastställda politiska mål. Revisorernas årliga granskning omfattar hela den kommunala verksamheten, i styrelser och nämnder och i kommunala bolag.

Kommunen har fem förtroendevalda revisorer. Varje revisor fungerar i revisionsfrågor som egen myndighet, medan det för revisionens förvaltning gäller sedvanliga nämndsregler. Kommunens revisorer sammanträder cirka 10 gånger per år, med arbetar dessutom med egna granskningsinsatser.

I granskningsarbetet ingår, förutom genomgång av protokoll och andra handlingar, besök på nämnder och förvaltningar för överläggningar med både förtroendevalda och tjänstemän.

Planering av revisionsarbetet sker med stöd av en revisionsplan. Planen är av övergripande natur och omfattar både förvaltnings- och redovisningsrevision. Den upprättas i samarbete mellan de förtroendevalda revisorerna och berört revisionsföretag. En inbyggd beredskap för att hantera akuta behov av revisionsinsatser måste också finnas.

Har du som medborgare några tips om vad som skulle behöva granskas i kommunen, hör av dig till revisionens ordförande Ronny Ramberg.

Revisorer 2019-2022

Parti      Namn  Kontakt 
S Monica Anderberg (vice ordf)
M Tuulikki Åkesson
C Ronny Ramberg (ordf)                                            0486-205 28
C Irma Folkesson
SD Hugo Carlsson  Senast uppdaterad 2019-01-09
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se