Överklaga beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett kommunalt beslut, kommunal- eller förvaltningsbesvär. Det kan vara ett beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd men också ett så kallat delegationsbeslut av en förtroendevald eller anställd i kommunen.

Beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas genom kommunalbesvär. Kommunalbesvär handlar om huruvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagan innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av kommunmedlem.

Beslutet överklagas hos länsrätten och kan upphävas om

  • det begåtts något formellt fel i samband med beslutet
  • beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Ett kommunalbesvär måste vara skriftlig och inkomma till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som direkt berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig, omfattar således även lämpligheten, och är inte begränsad till lagligheten i det överklagade beslutet.

Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till länsrätten (i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller).

Om ett beslut kan överklagas genom ett förvaltningsbesvär lämnas oftast en upplysning om hur man överklagar till den som får ett beslut som går honom eller henne emot. 

Senast uppdaterad 2017-02-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se