Påverka och överklaga

Som invånare i Torsås kommun har du en rad möjligheter att påverka kommunens utveckling och de beslut som tas. På dessa sidor kan du läsa mer om dina rättigheter och hur du gå tillväga för att få din röst hörd.

Rösta i kommunalvalet
I Sverige genomförs val i september på kommunal nivå. Sedan 2017 infaller val till riksdag, kommun och landsting på samma dag i Sverige. För att få rösträtt måste du fyllt 18 år senast på valdagen. Det är sedan 1976 inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.

Medborgarförslag 
Torsås kommuns invånare kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige i frågor som rör kommunens verksamhet. Läs mer om medborgarförslag under rubriken till vänster.

Allmänhetens frågestund

Allmänheten har tillfälle att under maximalt 30 minuter ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden med undantag av juni och novembers fullmäktigesammanträde.

Ordförande får därtill, efter samråd med presidiet, besluta att vid annat sammanträde bereda allmänheten tillfälle att ställa frågor, eller att inställa allmänhetens frågestund.

Följande gäller:

… att allmänhetens frågor lämnas skriftligt till kommunkansliet senast en (1) vecka innan kommunfullmäktige sammanträder, för att svar ska kunna erhållas vid sammanträdet,

… att ordförande för berörd nämnd eller fullmäktiges ordförande avgör om frågor som ställs direkt vid fullmäktiges sammanträde ska besvaras omedelbart eller hänskjutas till nästa sammanträde,

Efter att svar avgivits, får frågeställaren ställa en kompletterande fråga för att få fram ett tydligare och kompletterande svar.

Synpunkter & förslag
Hjälp Torsås kommun att bli bättre! Vi arbetar för att skapa god livskvalitet för kommunens invånare. Vårt mål är också att skapa en säker och trygg kommun. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete.

 

Senast uppdaterad 2018-08-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se