Vindkraft102_0201

Vindkraften är en naturlig och växande del i
Sveriges energiförsörjning som kan komma att
spela en viktig roll i omställningen av energisystemet. Vindkraften är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål.

Riksdagen har antagit ett nytt planeringsmål för utbyggnaden av vindkraft om 30 TWh till år 2020, varav 10 TWh från anläggningar till havs och 20 TWh från anläggningar på land. Kalmar län har i sin tur antagit ett eget planeringsmål nämligen att 0,5 TWh (500 GWh) år 2015 ska alstras genom vindkraft. Idag är denna produktion nästan 150 GWh, varav merparten alstras på Öland. De nationella och regionala planeringsramarna ger signaler om hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen i kommunerna. Planering sker i kommunerna genom att lämpliga områden för vindkraft identifieras och fastläggs i de kommunala översiktsplanerna.

Vindkraftsetablering i Torsås kommun img_0008

Torsås kommun är på många platser väl lämpad för vindkraft på grund av goda vindtillgångar.
Vindkraftverkens placering i naturmiljön innebär dock en visuell påverkan och i vissa fall negativ påverkan på flora och fauna. Nära vindkraftverken uppkommer också buller och skuggor vilket gör att vindkraftverk inte kan placeras alltför nära annan bebyggelse.

Det är många aspekter att väga och som måste utredas innan vindkraftverk får lov att sättas upp. Miljöbalken och Plan- och bygglagen reglerar var och hur en vindkraftsutbyggnad bör ske. Torsås kommun har även antagit ett tillägg till Översiktplanen som anger kommunens viljeriktning för lokalisering av vindkraft i kommunen. Tillsammans med bestämmelserna i lagstiftningen så används vindkraftstillägget vid kommunens bedömningar av lämpliga vindkraftsetableringar.

Du som planerar att anmäla/ansöka hos kommunen om att etablera vindkraft bör tidigt ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen för information om vilka uppgifter vi vill ha in i din anmälan/ansökan.

Tillstånd, anmälan och bygglov för vindkraftverk

För att sätta upp nya vindkraftverk krävs antingen tillstånd hos länsstyrelsen eller miljödomstolen alternativt anmälan enligt miljöbalken och ansökan om bygglov till kommunen. Om tillståndsprövning sker behövs numera inget bygglov.
Från och med den 1 augusti 2009 gäller nya regler för prövning av vindkraft. I korthet innebär dessa att tillstånd behövs för gruppstationer med sju eller flera verk där vart och ett av verken är högre än 120 meter. Ett vindkraftverk som är högre än 150 m behöver också tillstånd. För anläggningar under dessa nivåer krävs anmälan till kommunen.

Riksintressen för vindkraft

Energimyndigheten har pekat ut vissa områden i landet som bedömts ha särskilt lämpliga förutsättningar för vindkraftsproduktion i större skala och som därför skall betecknas som riksintressen för vindkraft enligt 3 kap 8§ Miljöbalken. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att bevaka att nyttjandet av dessa resurser inte påtagligt försvåras av annan markanvändning.

 

Senast uppdaterad 2013-12-12
 

Kontakt

Ingrid Lindell
Bygglovshandläggare
Tfn:0486-332 04
E-post: Ingrid Lindell

Felicia Persson
Miljöinspektör
Tfn: 0486-331 85
E-post: Felicia Persson  

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Boverket

Översiktsplan (PDF)                      


Tematiskt tillägg, vindkraft (PDF)

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se