Vanliga avloppsfrågor:

Min avloppsanläggning fungerar bra, och det har den gjort i många år. Varför behöver jag en ny?

Att avloppsvattnet rinner ut från anläggningen visar bara på att kvittblivningen fungerar, utöver det behöver avloppsvattnet också renas. Näringsämnena kväve och fosfor behöver avskiljas från avloppsvattnet. För att uppnå de miljö- och hälsokrav som ställs krävs en fullgod och godkänd lösning. Vägen dit kan se olika ut beroende på fastighetens egenskaper, placering mm.       

Jag har en extra stor stenkista. Räcker inte det?  

Nej, en stenkista, oavsett storlek, möjliggör inte den filtrering eller rening av avloppsvattnet som krävs. Dess syfte är endast att sprida avloppsvattnet vidare. Från stenkistan kan avloppsvattnet sedan leta sig vidare neråt och förorena grundvattnet. Om det finns en dricksvattenbrunn i närheten kan denna förorenas och orsaka hälsoproblem. Om det finns vattendrag i närheten riskerar dessa att få höga tillskott av näringsämnen. 

Räcker det med en 1-kammarbrunn eller 2-kammarbrunn om toaletten är kopplad till avloppet?

Nej, är toaletten kopplad till avloppet krävs minst en 3-kammarbrunn för att uppnå en fullgod slamavskiljning. Är bara BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) kopplat till avloppet krävs minst en 2-kammarbrunn. Brunnar kan dock kopplas ihop så att de utgör flera fack ihop. Exempelvis blir 3 stycken ihopkopplade 1-kammarbrunnar en 3-kammarbrunn. Endast en 1-kammarbrunn är följaktligen inte godkänt.

Jag har inget vatten indraget i fastigheten. Är det ändå samma krav?

Nej, det är det inte. Finns inget indraget vatten till fastigheten är behovet av ett avlopp inte lika stort. Därför ställs inga krav på avloppet. Om det är en permanentbostad eller ett fritidshus har ingen betydelse. 

Min fastighet ligger inom hög skyddsnivå. Kan en infiltration uppnå de högre reningskraven? 

Nej, en infiltration uppnår inte de reningskrav som ställs vid hög skyddsnivå. Istället kan ett minireningsverk installeras. En annan lösning är att placera infiltrationen längre från vattendraget/ytvattnet, bortom hög skyddsnivå, exempelvis in på en grannfastighet om det tillåts.

Vad finns det för olika skyddsnivåer i kommunen?

Vilken skyddsnivå som gäller beror på hur nära vatten som avloppsanläggningen ska anläggas. Om anläggningen ligger vid kust, sjö, vattendrag eller dike finns lite olika avstånd som man ska förhålla sig till, är man inom detta skyddsområde gäller hög skyddsnivå.

Krav som alltid gäller:

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7).

Normal skyddsnivå:

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P).

Hög skyddsnivå: Inom 100 meter från vattendrag eller ytvatten, inom 100 (eller inom 300 meter vid vissa sträckor) från kuststräcka.   

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P).

• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).  

Jag vistas bara i mitt fritidshus 1 månad/år. Är det ändå samma krav på anläggningen?

Ja, oavsett om det är fritidshus eller permanentboende, kort eller lång tid, är grundkraven på anläggningen de samma så länge det finns vatten indraget. Däremot är kraven olika gällande utformningen av slamavskiljaren beroende på om toaletten är kopplad till avloppet eller inte. Gäller det bara BDT-vatten (bad, disk, tvätt) räcker det med en 2-kammarbrunn.    

Kan jag anlägga avloppet själv?    

Ja, så länge det är fackmannamässigt gjort, går det bra. Vi begär in samma material som när en entreprenör anlägger avloppet. Skillnaden är att en miljöinspektör måste godkänna anläggningen innan den täcks, för att kontrollera så att det följer ansökan och det tillstånd som givits. En kontroll krävs också när det är en entreprenör som inte är certifierad, de entreprenörer som är certifierade kan slutföra anläggandet utan en kontroll/besiktning.

Hur ser handläggningsprocessen ut? 

Så här ser det ut, generellt, oavsett om det är ett föreläggande eller inte:

-Ansökan: En ansökan behöver fyllas i och lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Där fyller man i uppgifter om vilken anläggning eller metod man väljer. Ansökningsavgiften är i dagsläget 7 320 kronor (2019).

-Provgrop: Om marken ska användas som reningssteg (infiltration eller dylikt) behöver en provgrop anläggas. Då kan avstånd till grundvattnet och markstrukturen säkerställas. En miljöinspektör besöker fastigheten och utför provtagningar för att bedöma lämpligheten och hur stor yta som krävs för infiltrationen.

-Tillstånd: När samhällsbyggnadskontoret har de uppgifter som krävs kan ett tillstånd för avloppsanläggningen skrivas. Det är viktigt att anläggningen utförs utefter de krav som ställs i tillståndsbeslutet.  

-Entreprenörsrapport/utförandeintyg: Innan ärendet kan avslutas, och anläggningen kan klassas som godkänd, krävs en entreprenörsrapport eller ett utförandeintyg. Det gäller oavsett om entreprenören är certifierad eller ej, eller om fastighetsägaren anlägger avloppet själv.

 

Kan verkligen mitt lilla avlopp göra någon skada? Det är ju väldigt små mängder om man jämför med allt gödsel som sprids.

Det finns regler och lagar även för lantbruk, man får inte sprida gödsel hur och när som helst. När det gäller miljöarbete är det viktigt att arbeta från flera olika håll samtidigt. Kommunen arbetar både med tillsyn mot lantbruk och enskilda avlopp. Eftersom det finns många enskilda avlopp i kommunen resulterar det i en stor miljöpåverkan. Ett orenat avloppsvatten kan orsaka hälsorisker om det når en dricksvattenbrunn.Näringsämnena bidrar också till övergödningen av vattendrag, och slutligen Östersjön.  

Har KSRR några krav gällande avloppet?  

Ja, de behöver information gällande slamavskiljarens placering och fabrikat. Om en ny slamavskiljare installeras, eller om en befintlig byter plats, behöver KSRR informeras om placering och brunnstyp. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar KSRR. Det finns även ett avståndskrav mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsbilen. Det bör inte överstiga 20 meter.                     

 

 

 

         

Senast uppdaterad 2019-05-08

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Pernilla Landin            Miljöinspektör

Tfn:0486-331 87
E-post: Pernilla Landin 

Thérese Lindquist           Miljöinspektör

Tfn: 0486-331 86                        E-post: Therese Lindquist
       

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
  

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se