Vägen till ett godkänt avlopp

Du kan när som helst lämna in en ansökan om att få anlägga en ny avloppsanläggning. Om du ansöker själv får du också längre tid på dig att genomföra anläggandet 2 år att påbörja (då du har beslut från kommunen), 5 år att avsluta (nergrävd anläggning och inlämnande av utförandeintyg/entreprenörsrapport).

Om anläggningen inte är godkänd skickas ett kommuniceringsbrev ut till respektive fastighet i det område som är aktuellt. I brevet finns det underlag som kommunen kommer skriva beslut på. Ni ges här möjlighet att lämna synpunkter på dessa uppgifter. Synpunkterna ska vara inlämnade senast tre veckor efter utskicket.

Efter kommuniceringstiden kommer ett föreläggande sändas till er. I föreläggandet finns krav om att åtgärda ert bristfälliga avlopp. Föreläggandetiden är på 12 månader. Om kraven inte uppfylls följer ytterligare ett föreläggande på 6 månader förenat med vite. I dagsläget är det ett fast vite på 60 000 kr då föreläggandet inte har uppfylls.   

Hur går ni vidare?

  • Ni kontaktar en entreprenör, om ni inte har kunskapen själv. Åtgärden diskuteras och planeras efter de krav som ställs i föreläggandet, ofta kan entreprenören hjälpa er med ansökan till Bygg- och miljönämnden.
  • Ansökan görs hos Bygg- och miljönämnden.
  • När beslut anländer från Bygg- och miljönämnden kan arbetet påbörjas.
  • Föreläggandet anses avslutat i samband med att entreprenörsrapporten inkommer till Bygg- och miljönämnden.

 

 

 

grön linje

 

Miljömål- Grundvatten av god kvalitet Miljömål-God bebyggd miljö Miljömål- Ingen övergödning Miljömål - Hav i balans samt levande kust och skär Miljömål- Giftfri miljö Miljömål- Levande sjöar och vattendrag

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-08-13

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Pernilla Landin            Miljöinspektör

Tfn:0486-331 87
E-post: Pernilla Landin 

Gustaf Nilsson           Miljöinspektör

Tfn: 0486-331 88
E-post: Gustaf Nilsson

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
  

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se