Krav på avloppsanläggningar i kommunen.

 

Det finns ca 1300 enskilda avlopp i Torsås kommun som inte är godkända.

Det som krävs för att uppnå en fullgod rening av avloppsvattnet är minst en slamavskiljare med efterföljande reningssteg, typ infiltration. Alternativt kan ett minireningsverk installeras, vilket utgör både slamavskiljare och reningssteg. Stenkista eller direktutsläpp är exempel på lösningar som inte är godkända. De fastigheter som inte uppfyller kraven för tillräcklig rening av avloppsvattnet kommer att behöva åtgärda sina avlopp. Läs mer om ansvar här.   

Efter att den nya VA-planen (vatten och avloppsplan för hela kommunen) har beslutats kommer de fastigheter som inte faller under kommunalt ansvar att få krav på att åtgärda avloppet, om anläggningen inte är godkänd. Vissa områden kommer att prioriteras baserat på avloppens kondition och fastigheternas närhet till vatten.

Ett kommuniceringsbrev och ett föreläggande kommer att skickas ut områdesvis. Om kraven inte uppfylls följer ytterligare ett föreläggande förenat med vite. I dagsläget är det ett fast vite på 60 000 kr om föreläggandet inte uppfylls när föreläggandetiden gått ut. Tidigare fanns ett löpande vite på 10 000 kr för varje påbörjad kalendermånad.

Efter hand kommer de anläggningar, som vid inventeringstillfället klassades som godkända, att följas upp. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i 10 år och därefter görs en uppföljning. Fungerar avloppsanläggningen så förlängs tillståndet.

Läs om vägen till ett godkänt avlopp här.

Vanliga frågor gällande enskilda avlopp.  

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-08-13

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Pernilla Landin            Miljöinspektör

Tfn:0486-331 87
E-post: Pernilla Landin 

Gustaf Nilsson           Miljöinspektör

Tfn: 0486-331 88
E-post: Gustaf Nilsson

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
  

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se