Bergkvara 2:1 - småbåtshamnen

Bergkvara 2:1, småbåtshamnen

 

Huvudsyftet med detaljplanen är att utveckla hamnverksamheten vid småbåtshamnen i Bergkvara. Planen avser möjliggöra dels sjöbodar/handelsbodar inom hamnområdet och dels fler bryggor och pirar inom vattenområdet.

Detaljplanen antogs 2013-06-10 §101 av kommunfullmäktige och vann därefter laga kraft 2014-02-06.

 

Antagande

Antagandebrev
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning
Plankarta

 

 

Senast uppdaterad 2014-02-25
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se