Elevhälsan i Torsås

"Hälsa och lärande går hand i hand"

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för lärande hos alla elever.

Elevhälsan omfattar skolhälsovård, psykologer, skolkuratorer, specialpedagoger och i vissa fall studie- och yrkesvägledare.

Händer som vävs sammanRektor har det övergripande ansvaret och leder skolans lokala elevhälsoarbete.

Elevhälsans roll tydliggörs i den nya skollagen, som lägger fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära.

"Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogiska insatser. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål." (prop. 2009/10:165)

Skolhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal samt vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården.

Psykologen utför utredningar och kan ge råd och stöd till föräldrar och personal. Det går även bra att vända sig till psykologen för att få hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan.

Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör bl a familj, skolan, relationer, sexualitet, stress, små eller stora problem. Skolkuratorn arbetar med eleven och dess nätverk, samt med skolutvecklingsfrågor utifrån ett psykosocialt perspektiv.

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgårdsprogram. Specialpedagogen deltar även i frågor som rör skolutveckling för att bidra till att skapa goda lärandemiljöer för alla elever.

Centrala Elevhälsan CE

I ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam CE samlas resurser i form av specialkompetenser som verkar övergripande i förvaltningen.

I teamet finns skolsköterskor, kurator, skolpsykolog, specialpedagog med inriktning tal-och språk samt läs- och skriv.

Teamet arbetar på uppdrag av rektor som anmäler ärenden till teamet.

Teamet kan ge konsultativt stöd och handledning till personal inom Barn- och utbildningsnämndens förvaltningsområde samt stimulera nätverksbyggande för erfarenhetsutbyte och kompetensbyggande.

Teamet ger rådgivning och stöd/stödsamtal till barn/elever och deras föräldrar samt samarbetar med externa parter för att samordna ansvarsfördelningen, behovsbedömningen, stöd och åtgärder.

Som en del av förvaltningens förbättringsarbete initierar och driver teamet övergripande utvecklingsarbete inom elevhälsoområdet.

Centrala Elevhälsan CE

Skolsköterskor Carina Gustavsson Ramström och Anneli Svensson.

Kurator Nicklas Blomqvist

Kurator Josefin Folkesson

Specialpedagog Ann-Britt Darnell

Specialpedagog Agneta Warme

Övergripande Specialpedagog F-6 Eva Gyllin

 

 

Senast uppdaterad 2018-01-24
 

Länkar

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se