Elevhälsan i Torsås

"Hälsa och lärande går hand i hand"

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för lärande hos alla elever.

Elevhälsan omfattar skolhälsovård, psykologer, skolkuratorer, specialpedagoger och i vissa fall studie- och yrkesvägledare.

Händer som vävs sammanRektor har det övergripande ansvaret och leder skolans lokala elevhälsoarbete.

Elevhälsans roll tydliggörs i den nya skollagen, som lägger fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära.

"Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogiska insatser. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål." (prop. 2009/10:165)

Skolhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal samt vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården.

Psykologen utför utredningar och kan ge råd och stöd till föräldrar och personal. Det går även bra att vända sig till psykologen för att få hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa och situation i skolan.

Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör bl a familj, skolan, relationer, sexualitet, stress, små eller stora problem. Skolkuratorn arbetar med eleven och dess nätverk, samt med skolutvecklingsfrågor utifrån ett psykosocialt perspektiv.

Specialpedagogen arbetar för att alla elever ska få en tillgänglig lärmiljö. Det är elevernas behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. Specialpedagogen deltar även i frågor som rör skolutveckling för att bidra till att skapa goda lärandemiljöer för alla elever. 

Centrala Elevhälsan CE

I ett förvaltningsövergripande elevhälsoteam CE samlas resurser i form av specialkompetenser som verkar övergripande i förvaltningen.

I CE finns skolsköterskor, kurator, skolpsykolog, specialpedagoger.
CE arbetar på uppdrag av rektor som anmäler ärenden till teamet.
CE kan ge konsultativt stöd och handledning till personal, samt stimulera nätverksbyggande för erfarenhetsutbyte och kompetensbyggande.
CE samarbetar med externa parter för att samordna ansvarsfördelningen, behovsbedömningen, stöd och åtgärder.
Som en del av förvaltningens förbättringsarbete initierar och driver CE övergripande utvecklingsarbete inom elevhälsoområdet.

Centrala Elevhälsan CE

Skolsköterska Carina Gustavsson Ramström
Skolsköterska Anneli Svensson
Kurator Elisabeth Lindquist
Kurator Josefin Folkesson
Specialpedagog Agneta Warme
Specialpedagog Eva Gyllin
Specialpedagog Åsa Bornefjäll


 

Senast uppdaterad 2018-10-08
 

Länkar

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se